Nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego  [ 2019-01-03 ]

Dnia 28 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.


posiedzenie zarządu PZFD (57)

 

Celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych. 

Zmiany w art. 1 pkt 1 ustawy mają służyć możliwie najszybszemu ujawnieniu praw w księgach wieczystych. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia w krótszym terminie, niż wynika to z zasad ogólnych. Organ będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal lub właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej własności lokalu. 

Zgodnie z przepisem dodanym w art. 1 pkt 2, wojewoda będzie organem wyższego stopnia w sprawach, w których beneficjent przekształcenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa będzie kwestionował rozstrzygnięcia właściwego organu zawarte w decyzji ustalającej okres wnoszenia i wysokość opłaty za przekształcenie. Norma ta została skorelowana z przepisami obowiązującymi już od 2005 r. na gruncie przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na wniosek. 

Z uwagi na to, że właścicielami gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi staną się nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, ustawodawca wprowadza dla nich wybór systemu płatności za przekształcenie – albo 20 opłat rocznych, albo wnoszenie opłaty przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3% (art. 1 pkt 4). 

W art. 7 ustawy dodano ust. 6b, który umożliwia złożenie nowego oświadczenia w każdym czasie w okresie wnoszenia opłaty, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Tym samym nawet w kilka lat po przekształceniu przy zmianie sytuacji finansowej, przedsiębiorca będzie mógł wybrać inny sposób płatności niż ten, który został wybrany bezpośrednio po przekształceniu.

Źródło:
http://pzfd.pl/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-przeksztalceniu-uzytkowania-wieczystego-prawo-wlasnosci/
Kancelaria Prezydenta  

Aktualności
WYRÓŻNIENIE NASZEJ SPÓŁKI

Spółka SP Invest znalazła się w elitarnym gronie firm mających wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce otrzymując tym samym w eleganckiej oprawie gratulacje za efektywne działania na lokalnych rynkach deweloperskich.

Biura sprzedaży

Inwestycja: Szwedzka 4
Praga Północ
ul. Szwedzka 4, Warszawa

wtorek-piątek: 11.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 16.00

tel. 533 362 364
e-mail: sprzedaz@spinvest.pl

 

Inwestycja: Wincentego 66
Targówek oraz lokale usługowe na Pradze Południe
ul. Św.Wincentego 66, Warszawa

wtorek-piątek: 11.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 16.00

tel. 536 901 601
e-mail: sprzedaz@spinvest.pl

 

 

Inwestycja: Magnacka 1
Ursus 
ul. Warszawska 58C lok. 52
(budynek Galeria Gawra), W-wa

poniedziałek-piątek: 11.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 16.00

tel. 536 306 006
e-mail: sprzedaz@spinvest.pl